Choď na obsah Choď na menu
 


EKONOMICKÁ SMERNICA

EKONOMICKÁ SMERNICA

 

 

Tatranská únia karate    - číslo účtu: IBAN : SK8809000000000521709330

  -  IČO: 42088968

 

 1. Registračný poplatok – A/ nový člen    -100,- € uhradí sa pri prijatí za člena

                                           B/ riadny člen  -  40,- € do 31.1. bežného roka

                                                                               -  60,- € po 31.1. bežného roka

                                                                        

 2. Registračný poriadok skúšobného komisára – 

II.A, II.B 20 eur príslušný regionálny zväz

III. 10 eur príslušný regionálny zväz

Menovanie skúšobných komisárov do jednotlivých tried je vždy k 1. januáru a je účinné až po uhradení licenčného poplatku. Termín na úhradu licenčného poplatku je 30. január príslušného roka. Pri neuhradení poplatku bude skúšobný komisár zo zoznamu vyradený

 3. Odmena na súťažiacich TAUKA:      TM – 30,- €

                                                                  Rozhodca – 20,- €

                                                                  Hl. rozhodca – 40,- €

                                                                   ŠTK – 30,- €

                                                               Hospodárka – 20,- €

 

 4. Cestovné pri akciách organizovaných  TAUKA - 0,10 €/1 km

 

 5. Vydanie certifikátu za   STV KYU – DAN – 10,- €

 

 6. Štartovné na súťažiacich TAUKA –    jednotlivec – 10,- €

                                                                       družstvo –    10,- €

 

Štartovné bude zvýšené o 100% pri  zmene váhovej, alebo vekovej  kategórie pri všetkých súťažiach TAUKA v deň súťaže registrované cez portál www.sutazekarate.sk

 

 7. Poplatok za protest na súťaži: - 10,- €

 

 8. Školenia a semináre: podľa smerníc organizátora

 

 9. Výška poplatku pri skúškach technickej vyspelosti organizovaných TAUKA:

                                                              

                                                               2. KYU – 20,- €

                                                               1. KYU – 25,- €

                                                               1. DAN – 35,- €

                                                               2. DAN – 50,- €

                                                               3. DAN – 70,- €

                                                               4. DAN – 85,- €

 Klub (oddiel) odvedie na účet Tatranskej  únie  karate číslo účtu : IBAN :SK8809000000000521709330 sumu 2,00 € za každého  skúšaného cvičenca do 3.kyu pri skúškach organizovaných klubom (oddielom)  do 7 dní od vykonania skúšok.

 

Poplatok za skúšky technickej vyspelosti sa pri neúspešnej skúške nevracia.

 

10. Homologizačný poplatok:

      - výška homologizačného poplatku je zhodná s výškou poplatku za skúšky technickej vyspelosti pre príslušný technický stupeň

     

- homologizačný poplatok uhrádza člen TAUKA pri homologizácii stupňa technickej vyspelosti získaného mimo pôsobnosti TAUKA pri predložení žiadosti o homologizáciu.              

 

11. Predaj známok – člen – 5,- € / 1ks

                              

12. Predaj preukazov - cena 10,- €

                                       - cena pre klub – 8,- €

 

 

13. Výška príspevku pre usporiadateľa na jednu súťaž, je 50 % zo zaplateného štartovného na súťaži.   

 

 

     

 

 

Schválené parlamentom TAUKA V Poprade 22.9.2016     Hlasovanie: za - 9, proti - 0,zdržal sa - 0

 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni 20.10.2016                                          Zapísal: František Vorobeľ v.r.

                                                                                                 Predseda TAUKA